ثبت نام

پیش ثبت نام سال تحصیلی 1402 - 1401

متولدین 1394 و 1395

 این فرم از 20 فروردین 1401 تا ساعت 24 بیست و دوم فروردین در دسترس شما خواهد بود.

پایه های سوم تا ششم دبستان

 برای سال تحصیلی 1402-1401 در صورتی که امکان پذیرش برای مقاطع سوم تا ششم  وجود داشته باشد، توزیع فرم برای این پایه ها از روز 20 اردیبهشت 

1401 تا ساعت 24 روز 22 اردیبهشت ماه، انجام خواهد شد.

پایه های هفتم و هشتم

جهت ثبت نام برای سال تحصیلی 1402 - 1401، به سایت دبیرستان نیکان به نشانی nikan.sch.ir مراجعه فرمایید.