ثبت نام

پیش ثبت نام سال تحصیلی 1403 - 1402

ورود به مدرسه - متولدین 1395 و 1396

 این فرم از 1 بهمن 1401 تا ساعت 24 پنجم بهمن 1401 در دسترس شما خواهد بود.
 زمان بعدی برای تکمیل فرم : 20 تا 22 فروردین ماه 1402

پیگیری مراحل ثبت نام با توجه به پیامک دریافت شده

مرحله ی تعیین وقت حضور در مدرسه

*** وقت های حضور بعدی از ساعت 12 روز سه شنبه 1401/11/18 در دسترس قرار خواهد گرفت ***

پایه های دوم تا ششم دبستان

 برای سال تحصیلی 1403-1402 در صورتی که امکان پذیرش برای هر کدام از کلاس های  مقطع دوم تا ششم  وجود داشته باشد، توزیع فرم برای این پایه ها از روز 20 اردیبهشت 

1402 تا ساعت 24 روز 22 اردیبهشت ماه، انجام خواهد شد.

پایه های هفتم و هشتم

جهت ثبت نام برای سال تحصیلی 1403 - 1402، به سایت دبیرستان نیکان به نشانی nikan.sch.ir مراجعه فرمایید.